نمایش 1 - 1 از 1
حامد هاشمی مجد یادداشت؛ جنگ اقتصادی مجموعه ای از اقدامات عامدانه، غرض ورزانه، خصمانه و هدفمند دشمن با ابزارهای اقتصادی مانند پول،بانک، تحریم، محاصره ی اقتصادی است که با هدف تضعیف و کاهش توان اقتصاد و مقاومت ملی و در نهایت تغییر رفتار یا رژیم انجام می گیرد. 10/30/1397 - 13:34
اشتراک در تحلیل جنگ اقتصادی